Logo WKK

Regulamin Wrocław Kustom Konwent dla wystawców

1. Postanowienia ogólne.  

 1.1. Przepisy tego regulaminu dotyczą Uczestników imprezy organizowanej przez firmę GEKON i stanowią integralną część Formularza Zgłoszenia Udziału – Umowy.

2. Warunki udziału

2.1. Wystawca zobowiązuje się do zapoznania i stosowania do wymogów niniejszego Regulaminu.

2.2. Podstawą udziału w Imprezie jest prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy stanowiący umowę najmu powierzchni ekspozycyjnej z wymienieniem wielkości zamówionej powierzchni oraz uregulowanie całości należności do 7 dni od złożenia zamówienia.

2.3. Termin przyjmowania zgłoszeń i zamówień upływa 20 lipca 2020 r. Po tym terminie zgłoszenia i zamówienia będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niespełnienia przez Wystawcę warunków określonych w punktach niniejszego Regulaminu.

3. Warunki i terminy płatności

3.1. Opłatę za najem powierzchni wystawienniczej należy wpłacić na konto Organizatora:

mBank nr 10 1140 2004 0000 3102 7838 1501

3.2. Wpłatę zaliczki 50% całości zamówienia należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Pełną kwotę wynikającą z wypełnionego zamówienia wraz z podatkiem VAT do dnia 31 lipca 2020 r.

3.3. Dla zabezpieczenia należności za wynajem oraz świadczenia dodatkowe Organizatorowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych Wystawcy wniesionych na teren Imprezy.

3.4. Faktury wystawiane są przez Organizatora w ciągu 7 dni od wpłynięcia na konto wpłaty. W razie potrzeby wystawiane będą faktury pro-forma.

4. VAT

4.1. Usługi oferowane przez Organizatora podlegają podatkowi VAT 23%. Wszystkie podane w formularzach ceny są cenami netto.

5. Zmiany, rezygnacje z uczestnictwa.

5.1. Wszelkie zmiany dotyczące uczestnictwa w Imprezie oraz rezygnacje należy składać w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

5.2. W przypadku rezygnacji z udziału w Imprezie wystawca pokrywa pełne koszty udziału wynikające z podpisanej umowy.

6. Identyfikatory

6.1. W cenie wykupionej powierzchni Wystawcy przysługują bezpłatne identyfikatory w ilościach ustalonych przez Organizatora.

6.2. Wystawca może zamówić u Organizatora odpłatne identyfikatory w cenie: 30 zł/szt.

7. Obowiązki Organizatora

Organizator zobowiązuje się:

7.1. Zarezerwować stoisko w wymiarze zamówionym przez Wystawcę (minimalna powierzchnia wynosi 4m2).

7.2. Ustawić stoiska zgodnie z zamówieniem i możliwościami Organizatora.

7.3. Zapewnić jednolitą oprawę plastyczną Imprezy.

7.4. Przekazać stoisko Wystawcy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Imprezy od godz. 16:00.

7.5. Zapewnić ład i porządek podczas Imprezy.

8. Obowiązki Wystawcy

8.1. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Imprezy dla Zwiedzających.

8.2. Po zakończeniu Imprezy należy zdać stoisko.

8.3. Wystawca nie może promować na Imprezie towarów, których użytkowanie jest prawnie zakazane. W przypadku niedostosowania się do wymogów, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Wystawcy z terenów targowych bez zwrotu poniesionych kosztów.

8.4. Zabrania się bez zgody Organizatora umieszczania materiałów reklamowych poza stoiskiem oraz rozpowszechniania materiałów reklamowych firm, które nie są uczestnikami Imprezy.

8.5. Podnajem stoiska przez Wystawcę innej osobie lub firmie może nastąpić tylko za zgodą Organizatora.

9. Stoisko

9.1. Zamówiona powierzchnia wystawiennicza przeznaczona jest wyłącznie dla Wystawcy.

9.2. Przyjęcie zamówienia na stoisko o określonych wymiarach jest warunkowane kolejnością zgłoszeń, dostępnością miejsca i ogólną koncepcją wystawy.

9.3. Lokalizacja stoiska wynika z ustaleń dokonanych między Wystawcą a Organizatorem oraz warunków technicznych terenu Imprezy.

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska /powierzchni zamówionej przez Wystawcę.

9.5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio wcześnie poinformować Wystawcę o dokonanych zmianach.

9.6. Na życzenie Wystawcy Organizator prześle plan rozmieszczenia stoisk.

9.7. W wypadku budowy stoiska z własnych materiałów, Wystawca musi posiadać niezbędne atesty przeciwpożarowe.

9.8. Naprawa uszkodzeń lub zmiana wystroju stoiska może być dokonana po zamknięciu imprezy i za zgodą Organizatora.

9.9. Organizator zastrzega sobie prawo umieszczania na terenie stoiska elementów ogólnej informacji i infrastruktury.

9.10. Zabrania się umieszczania na ścianach stoiska eksponatów lub materiałów reklamowych za pomocą techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian (np. przewiercanie ściany, wbijanie gwoździ). W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia, Organizator obciąży Wystawcę dodatkowymi kosztami.

10. Transport

10.1. Transport, przeładunek i rozpakowanie, zmontowanie i zdemontowanie, zapakowanie i załadowanie eksponatów oraz innych materiałów na Imprezę jest wykonywane przez Wystawcę na jego koszt i ryzyko.

11. Ubezpieczenie i ochrona

11.1. Wystawca ubezpiecza eksponaty na swój koszt i ryzyko.

11.2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów przed, po i w czasie trwania Imprezy. Usilnie zaleca się Wystawcy zawarcie stosownego dla niego ubezpieczenia.

11.3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.

11.4. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi powstałej szkody.

11.5. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych w godzinach: 30 minut po zakończeniu Imprezy do 30 minut przed rozpoczęciem Imprezy. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Imprezy i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.

12. Elektryczność i ochrona przeciwpożarowa

12.1. Prace elektryczno-instalacyjne wykonywane są wyłącznie przez służby Organizatora.

12.2. Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz:

– palenia tytoniu i używania otwartego ognia poza wyznaczonymi miejscami,

– eksponowania urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 60 cm od materiałów

łatwopalnych i 30 cm od materiałów trudnopalnych oraz urządzeń odizolowanych od palnego podłoża,

– korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej,

– pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń przystosowanych do ciągłej eksploatacji,

– wnoszenia na tereny ekspozycyjne substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych,

– zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych, używania sprzętu pożarniczego do innych celów.

13. Przepisy porządkowe

13.1. Eksponaty nie mogą być umieszczone w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska, a pokazy nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego przemieszczania się Wystawców i publiczności.

13.2. Likwidacja ekspozycji nie może nastąpić przed zamknięciem Imprezy dla zwiedzających, w dniu ich zakończenia, ale nie później niż do godziny 24.

14. Reklamacje i roszczenia

14.1. Reklamacje Wystawców powinny być zgłaszane pisemnie Organizatorowi:

– reklamacje dotyczące stanu technicznego i lokalizacji w momencie odbioru stoiska,

– pozostałe reklamacje w terminie 7 dni od zakończenia imprezy.

14.2. Po upływie ustalonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.

14.3. Ustne porozumienie między uczestnikami imprezy a przedstawicielem Organizatora oraz wszelkie decyzje i oświadczenia wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.

15. Postanowienia i uwagi końcowe

15.1. Formularz Zgłoszenia traktowany jest, jako umowa zawarta pomiędzy Organizatorem Imprezy a Wystawcą.

15.2. Przypadki nie uwzględnione w regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego – sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

15.3. Organizator ma prawo przesunąć termin Imprezy lub je odwołać w przypadku zaistnienia okoliczności, które są od niego niezależne- bez ponoszenia konsekwencji finansowych

ORGANIZATOR

Lokalizacja Imprezy

Browar Mieszczański, ul. Hubska 44, Wrocław

Terminy

1. Czas trwania Imprezy: 15-16 sierpnia 2020 r.

2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 20 lipca 2020 r.

Po 20 lipca 2020 r. zgłoszenia będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.

Godziny otwarcia Imprezy

1. Dla Wystawców: 15-16.08.2020 r. (sobota, niedziela) w godz. 8:00 – 20:00

2. Dla Zwiedzających: 15.08.2020 r. (sobota) w godz.: 12:00 – 22:00; 16.08.2020 r. (niedziela) w godz.: 10:00 – 16:00

3. Przygotowanie stoisk przez Wystawców: 14.08.2020 r. w godzinach 16:00 – 22:00

4. Demontaż stoisk przez Wystawców: 16.08.2020 r. w godzinach 16:00 – 20:00

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 

1.    Sklep internetowy Sklep.kustomkonwent.pl, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.kustomkonwent.pl/, prowadzony jest przez Artur Wojsa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gekon Artur Wojsa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9151698492, REGON 021603647

 

 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

1.    Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gekon Artur Wojsa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9151698492, REGON 021603647

2.    Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4.    Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.kustomkonwent.pl/

5.    Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8.    Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9.    Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10.  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.    Adres Sprzedawcy: ul. Wita Stwosza 16. 50-148 Wrocław

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@kustomkonwent.pl

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: 663175021

4.    Numer fax Sprzedawcy N/D

5.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 52 1140 2004 0000 3602 7669 7550

6.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9,00-17,00

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.     włączona obsługa plików cookies,,

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach

 

3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.    W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6.    Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię i nazwisko, adres mail, telefon.

2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.    Przesyłka pocztowa,

b.    Przesyłka kurierska

c.     Odbiór osobisty

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.    Płatność przy odbiorze

b.    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

c.     Płatności elektroniczne

d.    Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    W przypadku wyboru przez Klienta:

a.    płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.     płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.    A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.    W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać

oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób

 

6.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

7.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.    Skutki odstąpienia od Umowy:

a.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.    Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.     w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.    w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i.      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j.      o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

wersja dla sklepów, sprzedających nowe produkty

 

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

 

7.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

8.    W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.