Logo WKK

Regulamin Wrocław Kustom Konwent dla wystawców

1. Postanowienia ogólne.  

 1.1. Przepisy tego regulaminu dotyczą Uczestników imprezy organizowanej przez firmę Loud Production Sp. z o.o. i stanowią integralną część Formularza Zgłoszenia Udziału – Umowy.

2. Warunki udziału

2.1. Wystawca zobowiązuje się do zapoznania i stosowania do wymogów niniejszego Regulaminu.

2.2. Podstawą udziału w Imprezie jest prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy stanowiący umowę najmu powierzchni ekspozycyjnej z wymienieniem wielkości zamówionej powierzchni oraz uregulowanie całości należności do 7 dni od złożenia zamówienia.

2.3. Termin przyjmowania zgłoszeń i zamówień upływa 30 lipca 2023 r. Po tym terminie zgłoszenia i zamówienia będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niespełnienia przez Wystawcę warunków określonych w punktach niniejszego Regulaminu.

3. Warunki i terminy płatności

3.1. Opłatę za najem powierzchni wystawienniczej należy wpłacić na konto Organizatora:

Alior Bank 32 2490 0005 0000 4530 4202 1070

3.2. Wpłatę zaliczki 50% całości zamówienia należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Pełną kwotę wynikającą z wypełnionego zamówienia wraz z podatkiem VAT do dnia 30 lipca 2023 r.

3.3. Dla zabezpieczenia należności za wynajem oraz świadczenia dodatkowe Organizatorowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych Wystawcy wniesionych na teren Imprezy.

3.4. Faktury wystawiane są przez Organizatora w ciągu 7 dni od wpłynięcia na konto wpłaty. W razie potrzeby wystawiane będą faktury pro-forma.

4. VAT

4.1. Usługi oferowane przez Organizatora podlegają podatkowi VAT 23%. Wszystkie podane w formularzach ceny są cenami netto.

5. Zmiany, rezygnacje z uczestnictwa.

5.1. Wszelkie zmiany dotyczące uczestnictwa w Imprezie oraz rezygnacje należy składać w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

5.2. W przypadku rezygnacji z udziału w Imprezie wystawca pokrywa pełne koszty udziału wynikające z podpisanej umowy.

6. Identyfikatory

6.1. W cenie wykupionej powierzchni Wystawcy przysługują bezpłatne identyfikatory w ilościach ustalonych przez Organizatora.

6.2. Wystawca może zamówić u Organizatora odpłatne identyfikatory w cenie: 40 zł/szt.

7. Obowiązki Organizatora

Organizator zobowiązuje się:

7.1. Zarezerwować stoisko w wymiarze zamówionym przez Wystawcę (minimalna powierzchnia wynosi 4m2).

7.2. Ustawić stoiska zgodnie z zamówieniem i możliwościami Organizatora.

7.3. Zapewnić jednolitą oprawę plastyczną Imprezy.

7.4. Przekazać stoisko Wystawcy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Imprezy od godz. 16:00.

7.5. Zapewnić ład i porządek podczas Imprezy.

8. Obowiązki Wystawcy

8.1. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Imprezy dla Zwiedzających.

8.2. Po zakończeniu Imprezy należy zdać stoisko.

8.3. Wystawca nie może promować na Imprezie towarów, których użytkowanie jest prawnie zakazane. W przypadku niedostosowania się do wymogów, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Wystawcy z terenów targowych bez zwrotu poniesionych kosztów.

8.4. Zabrania się bez zgody Organizatora umieszczania materiałów reklamowych poza stoiskiem oraz rozpowszechniania materiałów reklamowych firm, które nie są uczestnikami Imprezy.

8.5. Podnajem stoiska przez Wystawcę innej osobie lub firmie może nastąpić tylko za zgodą Organizatora.

9. Stoisko

9.1. Zamówiona powierzchnia wystawiennicza przeznaczona jest wyłącznie dla Wystawcy.

9.2. Przyjęcie zamówienia na stoisko o określonych wymiarach jest warunkowane kolejnością zgłoszeń, dostępnością miejsca i ogólną koncepcją wystawy.

9.3. Lokalizacja stoiska wynika z ustaleń dokonanych między Wystawcą a Organizatorem oraz warunków technicznych terenu Imprezy.

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska /powierzchni zamówionej przez Wystawcę.

9.5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio wcześnie poinformować Wystawcę o dokonanych zmianach.

9.6. Na życzenie Wystawcy Organizator prześle plan rozmieszczenia stoisk.

9.7. W wypadku budowy stoiska z własnych materiałów, Wystawca musi posiadać niezbędne atesty przeciwpożarowe.

9.8. Naprawa uszkodzeń lub zmiana wystroju stoiska może być dokonana po zamknięciu imprezy i za zgodą Organizatora.

9.9. Organizator zastrzega sobie prawo umieszczania na terenie stoiska elementów ogólnej informacji i infrastruktury.

9.10. Zabrania się umieszczania na ścianach stoiska eksponatów lub materiałów reklamowych za pomocą techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian (np. przewiercanie ściany, wbijanie gwoździ). W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia, Organizator obciąży Wystawcę dodatkowymi kosztami.

10. Transport

10.1. Transport, przeładunek i rozpakowanie, zmontowanie i zdemontowanie, zapakowanie i załadowanie eksponatów oraz innych materiałów na Imprezę jest wykonywane przez Wystawcę na jego koszt i ryzyko.

11. Ubezpieczenie i ochrona

11.1. Wystawca ubezpiecza eksponaty na swój koszt i ryzyko.

11.2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów przed, po i w czasie trwania Imprezy. Usilnie zaleca się Wystawcy zawarcie stosownego dla niego ubezpieczenia.

11.3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.

11.4. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi powstałej szkody.

11.5. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych w godzinach: 30 minut po zakończeniu Imprezy do 30 minut przed rozpoczęciem Imprezy. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Imprezy i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.

12. Elektryczność i ochrona przeciwpożarowa

12.1. Prace elektryczno-instalacyjne wykonywane są wyłącznie przez służby Organizatora.

12.2. Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz:

– palenia tytoniu i używania otwartego ognia poza wyznaczonymi miejscami,

– eksponowania urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 60 cm od materiałów

łatwopalnych i 30 cm od materiałów trudnopalnych oraz urządzeń odizolowanych od palnego podłoża,

– korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej,

– pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń przystosowanych do ciągłej eksploatacji,

– wnoszenia na tereny ekspozycyjne substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych,

– zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych, używania sprzętu pożarniczego do innych celów.

13. Przepisy porządkowe

13.1. Eksponaty nie mogą być umieszczone w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska, a pokazy nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego przemieszczania się Wystawców i publiczności.

13.2. Likwidacja ekspozycji nie może nastąpić przed zamknięciem Imprezy dla zwiedzających, w dniu ich zakończenia, ale nie później niż do godziny 24.

14. Reklamacje i roszczenia

14.1. Reklamacje Wystawców powinny być zgłaszane pisemnie Organizatorowi:

– reklamacje dotyczące stanu technicznego i lokalizacji w momencie odbioru stoiska,

– pozostałe reklamacje w terminie 7 dni od zakończenia imprezy.

14.2. Po upływie ustalonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.

14.3. Ustne porozumienie między uczestnikami imprezy a przedstawicielem Organizatora oraz wszelkie decyzje i oświadczenia wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.

15. Postanowienia i uwagi końcowe

15.1. Formularz Zgłoszenia traktowany jest, jako umowa zawarta pomiędzy Organizatorem Imprezy a Wystawcą.

15.2. Przypadki nie uwzględnione w regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego – sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

15.3. Organizator ma prawo przesunąć termin Imprezy lub je odwołać w przypadku zaistnienia okoliczności, które są od niego niezależne- bez ponoszenia konsekwencji finansowych

ORGANIZATOR

Lokalizacja Imprezy

Browar Mieszczański, ul. Hubska 44, Wrocław

Terminy

1. Czas trwania Imprezy: 5-6 sierpnia 2023 r.

2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 30 lipca 2023 r.

Po 30 lipca 2022 r. zgłoszenia będą przyjmowane po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.

Godziny otwarcia Imprezy

1. Dla Wystawców: 5-6.08.2023 r. (sobota, niedziela) w godz. 8:00 – 20:00

2. Dla Zwiedzających: 5.08.2023 r. (sobota) w godz.: 12:00 – 22:00; 6.08.2023 r. (niedziela) w godz.: 10:00 – 16:00

3. Przygotowanie stoisk przez Wystawców: 4.08.2023 r. w godzinach 16:00 – 22:00

4. Demontaż stoisk przez Wystawców: 6.08.2023 r. w godzinach 16:00 – 20:00