Logo WKK
 1. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych oraz bezpieczeństwa. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz stosowania otwartego ognia.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy będą uczestniczyć w imprezie zarówno w części wystawowej jak i integracyjnej.
 3. Uczestnik imprezy wraz z wejściem na imprezę zna treść oraz akceptuje zasady regulaminu danej imprezy.
 4. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h oraz zakaz „palenia gumy”. Nakazuje się zachowanie ostrożności, szczególnie w strefie parkingu. Osoba nieprzestrzegająca tych obowiązków otrzyma upomnienie lub nakaz opuszczenia terenu imprezy, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów wstępu, a pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela. Widzowie i kierowcy parkują samochody i motocykle w miejscach wyznaczonych przez parkingowych bądź ochronę.
 5. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania imprezy.
 6. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje posiadanie biletu/opaski przez cały czas jej trwania pod rygorem usunięcia z terenu imprezy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • odmówienia wstępu na imprezę osobom znajdującym się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających
  • zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (np. deszcz lub załamanie pogody, awaria sprzętu itp.) 
  • zmiany harmonogramu imprezy, skrócenia lub odwołania imprezy bez rekompensaty,
 8. Po zmroku obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami poza wyznaczonymi drogami.
 9. Zabrania się:
  • parkowania pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawiania ich
  • wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności 
  • dewastacji urządzeń i sprzętu stanowiącego własność organizatora lub wyposażenie obiektu, elementów reklam, dekoracji, trawiastej lub utwardzonej części zajezdni itp. 
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
 10. Zabrania się naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników imprezy, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania imprezy. Za jakiekolwiek dewastacje mienia do odpowiedzialności zostaną pociągnięci przez Organizatora uczestnicy, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie udziału w dewastacji. Na partycypację w kosztach dewastacji uczestnik zgadza się dobrowolnie akceptując regulamin.
 11. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 12. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji lub powołanych służb porządkowych. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub powołanych służb porządkowych.
 13. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania poleceń Organizatorów lub ochrony, którzy w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na terenie imprezy albo zakłócania przez nie porządku mają prawo do ich usunięcia z terenu imprezy bez zwrotu opłaty za bilet wstępu.
 14. Wystawcy i widzowie uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi lub innym kierowcom lub widzom.
 15. Kierowca pojazdu przebywającego na terenie imprezy jest zobowiązany do posiadania dowodu rejestracyjnego pojazdu. W momencie opuszczania imprezy kierowca pojazdu jest zobowiązany do okazania służbom ochrony dowodu rejestracyjnego.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z imprezy uczestnika, co do którego istnieje realne uzasadnienie, że naruszył zasady niniejszego regulaminu, a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.
 17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady po żywności, opakowania itp. należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu kosza.
 18. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby do tego upoważnione. Dostęp publiczności do tych urządzeń jest zabroniony. Za uszkodzenie sprzętu uczestnik lub widz ponosi odpowiedzialność materialną.
 19. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.